ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

260 results
Greek Term English Term
θεματική διευθέτηση thematic arrangement
θεματική ανάπτυξη (η) thematic development
θεματική εσχάρα thematic grill
θεματική διάταξη thematic order
θεματική ενότητα thematic section
θεματική δομή (η) thematic structure
Θεματική εκχώρηση theta assignment
θεματική θεωρία (η) theta theory
θεματική θεωρία theta-theory
θεματική διευθέτηση (η) topical arrangement