ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

160 results
Greek Term English Term
νησίδα αναφορικού (η) anaphor island
νεωτερισμός (ο) innovation
νησίδα (η) island
νευρωνικό δίκτυο (το) neural network
Νευρωνικό δίκτυο (το) neural network / connectionist network
Νευρωνικό πρόγραμμα (το) neural program
νευρωνικός,-ή,ό neural 
νεωτερισμός ομιλητή (ο) speaker innovation
νησίδα ομιλίας (η) speech island
νησίδα-wh wh-island