ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

160 results
Greek Term English Term
νευρωνικό δίκτυο (το) neural nets
Νευρωνική Θεωρία της Γλώσσας (η) Neural Theory of Language
νευρογλωσσολογικός,-ή,-ό neurolinguistic
νευρογλωσσικός,-ή,-ό neurolinguistic
νευρογλωσσολογία (η) neurolinguistics
νευρολογική γλωσσολογία (η) neurological linguistics
νεύρωμα (το) neuroma
νευροψυχολογία (η) neuropsychology
νευρώνας (ο) perceptron
νευροαισθητήριο sensori-neural