Αγγλικός Όρος
neural network / connectionist network
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Νευρωνικό δίκτυο (το)

feedback