Αγγλικός Όρος
neural program
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Νευρωνικό πρόγραμμα (το)

feedback