ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

284 results
Greek Term English Term
χαρακτήρας (ο) character
χαρακτήρας διαστήματος space character
χαρακτήρας ελέγχου control character
χαρακτήρας ομαδοποίησης (ο) grouping character
χαρακτήρας φωνής (ο) voice qualifier
χαρακτήρας φωνής (ο), Φωνητήριος / φωνητικός χαρακτήρας (ο), φωνητικός προσδιορισμός (ο) vocal qualifier
χαρακτηρίζω characterize
χαρακτηρισμένη/μαρκαρισμένη/σεσημασμένη περιφέρεια (η) marked periphery
χαρακτηρισμένος όρος της αντίθεσης (o) marked term (of opposition)
χαρακτηρισμένος,-η,-ο vs αχαρακτήριστος,-η,-ο marked vs unmarked