Αγγλικός Όρος
space character
Πηγή
Paul Baker, Andrew Hardie, Tony McEnery (2006)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
χαρακτήρας διαστήματος
Πηγή
ΕΛΕΤΟ (2018)

feedback