ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

446 results
Greek Term English Term
φατνιακά πλευρικά (τα) alveolar lateral
φατνιακά τριβόμενα (τα) alveolar fricatives
φατνιακή ακρολοφία (η) alveolar ridge
φατνιακή ακρολοφία (η) alveolum
φατνιακή ρινική εκτόνωση (η) alveolar nasal plosion
φατνιακό κλειστό (το) alveolar stop
φατνιακό πολυπαλλόμενο (το) alveolar trill
φατνιακό σύμφωνο (το) alveolar consonant
φατνιακός-ή-ό alveolus
φατνιακός,-ή,-ό alveolar