ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

446 results
Greek Term English Term
φατνιακός,-ή,-ό alveolar
φατνιακό σύμφωνο (το) alveolar consonant
φατνιακά τριβόμενα (τα) alveolar fricatives
φατνιακά πλευρικά (τα) alveolar lateral
φατνιακή ρινική εκτόνωση (η) alveolar nasal plosion
φατνιακή ακρολοφία (η) alveolar ridge
φατνιακό κλειστό (το) alveolar stop
φατνιακό πολυπαλλόμενο (το) alveolar trill
φατνιακή ακρολοφία (η) alveolum
φατνιακός-ή-ό alveolus