ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

1170 results
Greek Term English Term
κώδικας (ο) code
κωδικοδιεγειρόμενη γραμμική πρόβλεψη (η) Code Excited Linear Prediction
Κώδικες για την Ανθρώπινη Ανάλυση Απομαγνητοφωνήσεων (οι) Codes for the Human Analysis of Transcripts (CHAT)
κώδικας τυμπάνου drum language
κώδικας γλώσσας (ο) language code
κύριος,-α,-ο, main
κυρίως αναφορικό (το) main anaphor
κύριος,-α,-ο major
κώδικας σχήματος (ο) pattern code
κώδικας πηγής (ο) source code