ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

1170 results
Greek Term English Term
κωδικοποιησιμότητα (η) codability
κωδικολεξικό (το) codebook
κωδικοποιητής-αποκωδικοποιητής CODEC
κωδικοποιητής (ο) coder
κωδικολέξη (η) codeword
κωδικοποίηση (η) codification
κωδικοποίηση (η) coding
κωδικοποιητής encoder
κωδικοποίηση encoding
κωδικοποίηση γραμμικής πρόβλεψης (η) linear predective coding