ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

260 results
Greek Term English Term
θεματική ανάπτυξη (η) thematic development
θεματική διάταξη thematic order
θεματική διευθέτηση thematic arrangement
θεματική διευθέτηση (η) topical arrangement
θεματική δομή (η) thematic structure
Θεματική εκχώρηση theta assignment
θεματική ενότητα thematic section
θεματική εσχάρα thematic grill
θεματική θεωρία theta-theory
θεματική θεωρία (η) theta theory