ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

16348 results
Greek Term English Term
διέλευση από το μηδέν zero crossing
μηδενική παραγωγή (η) zero derivation
μηδενικός προσδιοριστής (ο) zero determiner
μηδενικό απαρέμφατο (το) zero infinitive
μηδενική μορφή zero morph
μηδενικό μόρφημα zero morpheme
μηδενική παραθετική zero quotative
μηδενικέςαναφορικές zero relatives
Μηδενική αντήχηση (η) Zero resonance
ελλείπον/κενό/μηδενικό υποκείμενο zero subject