Αγγλικός Όρος
zero morpheme
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Crystal(1997,2002)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
μηδενικό μόρφημα
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback