Αγγλικός Όρος
zero relatives
Κλάδοι Γλωσσολογίας
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Πηγή
Crystal(1997,2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
μηδενικέςαναφορικές
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback