Αγγλικός Όρος
zero infinitive
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Πηγή
Crystal(1997,2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
μηδενικό απαρέμφατο (το)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback