ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

1159 results
Greek Term English Term
δυαδική διακλάδωση (η) binary branching
Δυαδική επιλογή (η) binary choice
δυαδικό ψηφίο (το), μπιτ (το) binary digit
Δυαδική αξιολόγηση (η) binary evaluation
δυαδικό χαρακτηριστικό (το) binary feature
δυαδική αντίθεση (η) binary opposition
δυαδικό δένδρο (το) binary tree
δυαδικές επιλογές (οι) binarychoices
δυαδικά ψηφία (τα) bit-binary digits
δυαδική διατύπωση επερωτήσεων (η) boolean query formulation