ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

1173 results
Greek Term English Term
μάθηση καθοδηγούμενη από δεδομένα (η) data-driven learning
μαθησιμότητα (η) learnability
μάθηση μέσω λήθης (η) learning by forgetting
μαθησιακή στρατηγική (η) learning strategy
μαζικός,-ή,-ό mass
μαζική σύγκριση (η) mass comparison
μαθηματική γλωσσολογία (η) mathematical linguistics
μαθηματική λογική (η) mathematical logic
μάθηση με νόημα (η) meaningful learning
μαθητοκεντρική μάθηση (η) student-centred learning