ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

616 results
Greek Term English Term
λ-επιβολή (λειτουργική επιβολή) (η) f-command
λ-περιγραφή (λειτουργική περιγραφή) (η) f-description
Λ-σύνδεση (η) D-linking
Λα­ϊ­κή» δι­πλο­γλωσ­σί­α (η) folk bilingualism
Λαδινική (η) (γλώσσα) Ladinian
Λαζική (η) (γλώσσα) Laz
λάθη επικοινωνιακής στρατηγικής (τα) communication-strategy errors
λάθη παρεμβολής transfer errors
λάθη υπεργενίκευσης (τα) overgeneralization errors
λάθος error