ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

553 results
Greek Term English Term
ολικός ποσοδείκτης (ο) all-quantifier
ολιστική αντίληψη (η) gestalt perception
ολικό λάθος (το) global error
ολιστική μάθηση (η) global learning
ολιστικές θεωρίες λεξικής σημασίας (οι) holistic theories of word meaning
ολιστική θεωρία (η) holistic theory
ολιστική γλωσσολογία (η) integrational linguistics
Ολικός-ή-ό total
ολική φυσική αντίδραση (η) total physical response method
ολικό λεξιλόγιο  total vocabulary