ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

553 results
Greek Term English Term
οιονεί near
οικουμενική γλώσσα (η) universal language
οικονομία (η) economy
Οικολογική γλωσσολογία (η), Ecological linguistics,
οικολογία της γλώσσας (η) ecology of language
Οικογλωσσολογικός-ή-ό ecolinguistic
Οικογλωσσολογία (η) ecolinguistics
οικογένειες γλωσσών families of languages
οικογενειακό/γενεαλογικό δέντρο familytree
οικογενειακή ομοιότητα family resemblance