ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

1159 results
Greek Term English Term
δειγματολήπτης Βρετανικού Εθνικού Κόρπους (ο) British National Corpus sampler
δειγματοληψία sampling
δειγματολόγιο κόρπους (ο) corpus sampler
δείκτες λόγου discourse deixis
δείκτης exponent
δείκτης (ο) marker
δείκτης άρνησης (ο) negator
δείκτης διακριτικότητας (ο) discrimination index
δείκτης ευκολίας (ο) item facility
δείκτης λόγου discourse marker