ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

1747 results
Greek Term English Term
ΕΦ επιθετική φράση (η) AP (adjective phrase)
εφαρμοσιμότητα (η) applicability
εφαρμόσιμος,-η,-ο applicable
εφαρμογή (η) application
εφαρμογή της γλωσσολογίας σωμάτων κειμένου (η) applications of corpus linguistics
εφαρμόζω apply
ευφωνία (η) euphonism
ευφωνία euphony
ευφράδης,-ης,-ες fluent
Εφαρμογή Ανάκτησης με Επίγνωση ΚΓΓΣ (η) SGML-Aware Retrieval Application (SARA)