ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

1747 results
Greek Term English Term
ευρύτερη έννοια (η) broader concept
Ευρωπαϊκή Εταιρεία Λεξικογραφίας (η) EURALEX
Ευρωπαϊκή Εταιρεία Λεξικογραφίας (η) Euralex
Ευρωπαϊκή Εταιρεία Λεξικογραφίας (η) European Association for Lexicography
Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ορολογίας (η) European Association for Terminology
Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Κόρπους (η) European Corpus Initiative (ECI)
Ευρωπαϊκό Δίκτυο Γλωσσικής Δράσης (το) European Language Activity Network (ELAN)
Ευρωπαϊκή Εταιρεία Γλωσσικών Πόρων (η) European Language Resources Association (ELRA)
Ευρωπαϊκές γλώσσες (οι) European languages
Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αριστείας στις Τεχνολογίες Ανθρώπινων Γλωσσών (το) European Network of Excellence in Human Language Technologies (ELSNET)