ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

446 results
Greek Term English Term
φατνιακά τριβόμενα (τα) alveolar fricatives
φατνιακό σύμφωνο (το) alveolar consonant
φατνιακός,-ή,-ό alveolar
φατνοουρανικός,-ή,-ό alveo-palatal
φατνοουρανικός,-ή,-ό alveo-palatal
φράση του δράστη (η) agent phrase