ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

616 results
Greek Term English Term
λεξικογραφία ορολογίας terminography
λεξικογραφία κειμένου (η) text lexicography
λεξικό συγκεκριμένου κειμένου (το) text-specific dictionary
λεξικογραφία συγκεκριμένου κειμένου (η) text-specific lexicography
λεξικογραφία θεάτρου (η) theatre lexicography
λεξικογραφία θησαυρών (η) thesaurus lexicography
λαιμός throat 
λέξη αυτοπαθής ως προς το δείγμα (η) token reflexive word
λεξικό μεταφοράς/μεταβίβασης (το) transfer dictionary
λάθη παρεμβολής transfer errors