Αγγλικός Όρος
text-specific lexicography
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
λεξικογραφία συγκεκριμένου κειμένου (η)

feedback