Αγγλικός Όρος
token reflexive word
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
λέξη αυτοπαθής ως προς το δείγμα (η)

feedback