ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

1747 results
Greek Term English Term
εγγενής αμφισημία (η) inherent ambiguity
εγγενής πτώση (η) inherent Case
εγγενής σημασιολογική σχέση (η) inherent semantic relation
εγγενώς ελεγχόμενη (συμπεριφορά) (η) innately guided
εγγενώς μετασχηματιστικός,-ή,-ό inherently transformational
έγγραφα τεκμήρια (τα) paper documents
εγγραφή enrollment
εγγραφή (η) record
εγγραφή δεδομένων recording of data
εγγραφή δεδομένων (η) recording data