Αγγλικός Όρος
inherently transformational
Πηγή
Lyons (1968)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
εγγενώς μετασχηματιστικός,-ή,-ό
Πηγή
Lyons (2002)

feedback