Αγγλικός Όρος
record
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
Πηγές
Hartmann & James (2002)
R. R. K. Hartmann (2001)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
καταχώριση (η)
Πηγή
Κωνσταντίνος Δ. Χατζηδήμου
Όρος
εγγραφή (η)
Πηγή
ΕΛΕΤΟ (2018)

feedback