ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

254 results
Greek Term English Term
βαθμολογία, αποτέλεσμα score
βαθμολογική διάταξη (η) rank ordering
βαθμολογική κλίμακα (η), κλίμακα διαβάθμισης/εκτίμησης (η) rating scale
βαθμός (ο) degree
βαθμός (ο) rank
βαθμός (ο) grade
βαθμός αποδεκτότητας (ο) acceptability rating
βαθμός δυσκολίας (ο) item difficulty
βαθμός επάρκειας (ο) adequacy rank
βαθμός επέκτασης (ο) degree of extension