Αγγλικός Όρος
rating scale
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Richards et al. (1985)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
βαθμολογική κλίμακα (η), κλίμακα διαβάθμισης/εκτίμησης (η)
Πηγή
http://www.greek-language.gr/certification/research/lexicon/search.html?lq=Rating+scale

feedback