ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

2236 results
Greek Term English Term
αφωνία (η) aphonia
αχρονικές σχέσεις atemporal relations
άχρονος-η-ο untensed
άχρονος-η-ο timeless
Άχρονος-η-ο, χωρίς χρόνο untensed
άψυχος,-η,-ο inanimate