ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

1747 results
Greek Term English Term
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Γλωσσών (το) ELC
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Γλωσσών (το) European Language Council
Ευρωπαϊκό Τμήμα της Εταιρείας Υπολογιστικής Γλωσσολογίας (το) European Chapter of the Association for Computational Linguistics (EACL)
Ευρωπαϊκός Δομισμός/Στρουκτουραλισμός (ο) European Structuralism
Ευρωπαϊσμός (ο) Europeanism
ευρωστεία robustness
εύρωστη αναγνώριση ομιλίας robustness speech recognition
εύρωστος,-η,-ο robust
ευσταχιανή σάλπιγγα eystachian tybe
ευφημισμός euphemism