Αγγλικός Όρος
robust
Πηγή
Paul Baker, Andrew Hardie, Tony McEnery (2006)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
εύρωστος,-η,-ο
Πηγή
https://el.glosbe.com/en/el/robust

feedback