ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

284 results
Greek Term English Term
χωρική σκηνή (η) spatial scene
χωρική σχέση (η) spatial relation
χωρική ταξινόμηση (η) areal classification
χωρικό φιλτράρισμα spatial filtering 
χωρικοί τύποι (οι) areal types
χωρικός-ή-ό areal
χωρίς απώλειες loss-less
χωρίς δράστη agentless
Χωρίς δράστη, χωρίς ποιητικό αίτιο non-agentive
χωρίς μελωδικό τόνο unaccented