Αγγλικός Όρος
agentless
Κλάδοι Γλωσσολογίας
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Πηγή
Crystal (1997, 2002)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
χωρίς δράστη
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)
Όρος
χωρίς ποιητικό αίτιο
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback