Αγγλικός Όρος
non-agentive
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Χωρίς δράστη, χωρίς ποιητικό αίτιο

feedback