ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

284 results
Greek Term English Term
χωρίς σημασία non sense
χωρίς ποιητικό αίτιο agentless
Χωρίς πόδα footless / unfooted
χωρίς μελωδικό τόνο, μη δυναμικά τονισμένος-η-ο, δυναμικά μη τονισμένος-η-ο unstressed
χωρίς μελωδικό τόνο unaccented
Χωρίς δράστη, χωρίς ποιητικό αίτιο non-agentive
χωρίς δράστη agentless
χωρίς απώλειες loss-less
χωρικός-ή-ό areal
χωρικοί τύποι (οι) areal types