ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

1747 results
Greek Term English Term
εγγραφή enrollment
εγγενής αμφισημία (η) inherent ambiguity
εγγενής πτώση (η) inherent Case
εγγενής σημασιολογική σχέση (η) inherent semantic relation
εγγενώς μετασχηματιστικός,-ή,-ό inherently transformational
εγγενώς ελεγχόμενη (συμπεριφορά) (η) innately guided
έγγραφα τεκμήρια (τα) paper documents
εγγραφή (η) record
εγγραφή δεδομένων (η) recording data
εγγραφή δεδομένων recording of data