ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

16348 results
Greek Term English Term
μη αληθειακότητα (η) (non) veridicality
κύριο συστατικό (το) (major) constituent
(λεξική) σημασία (η) (lexicalm.)
οριστική περιγραφή (η) (definite) description
ονοματοδοτική αντίληψη (η) (appellative) eponym
επωνύμιο (το) (appellative) eponym
-(ω)νύμιο (το), -ώνυμο (το) -(o)nym
-(ο)λογία (η) -(o)logy
-(ο)γραφία (η) -(o)graphy
-ικό (το) -(io)nary