Αγγλικός Όρος
-(o)graphy
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
-(ο)γραφία (η)

feedback