ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

16348 results
Greek Term English Term
-(ο)γραφία (η) -(o)graphy
-(ο)λογία (η) -(o)logy
-(ω)νύμιο (το), -ώνυμο (το) -(o)nym
-ικό (το) -(io)nary
(λεξική) σημασία (η) (lexicalm.)
επωνύμιο (το) (appellative) eponym
κύριο συστατικό (το) (major) constituent
μη αληθειακότητα (η) (non) veridicality
ονοματοδοτική αντίληψη (η) (appellative) eponym
οριστική περιγραφή (η) (definite) description