ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

1747 results
Greek Term English Term
ελλείπον/κενό/μηδενικό υποκείμενο zero subject
ερωτηματική πρόταση ολικής αγνοίας yes-no question clause
ερώτηση ολικής άγνοιας (η) yes-no question (y/n)
επετηρίδα (η) yearbook
Επεκτάσιμη Γλώσσα Υπερκειμενικής Σήμανσης (η) XHTML
επισημειωτής Ζήροξ (ο) Xerox tagger
ερώτηση Χ (η) X-questions
εν ενεργεία μνήμη working memory
εγχειρίδιο χρήσης workbook
έργο αναφοράς (το) work of reference