Αγγλικός Όρος
yes-no question clause
Πηγή
Guglielmo Cinque (2014)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ερωτηματική πρόταση ολικής αγνοίας

feedback