Αγγλικός Όρος
XHTML
Πηγή
Paul Baker, Andrew Hardie, Tony McEnery (2006)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Επεκτάσιμη Γλώσσα Υπερκειμενικής Σήμανσης (η)

feedback