ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

16348 results
Greek Term English Term
συντομογραφημένη / συντομογραφική συνθήκη (η) abbreviatory convention
συντομογραφημένη μεταβλητή abbreviatory variable
ΑΒΓ ABC
σειρά ΑΒΓ (η) ABC order
Πεπιεσμένες πτυχές (οι), Πεπιεσμένες χορδές (οι) abducted
απαγωγή (η) abduction
απαγωγική αλλαγή (η) abductive change
αλβφαβητάριος (ο) abecedarian
αλφαβητάρι (το) abecedary
ανωμαλία (η) aberrancy