ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

1173 results
Greek Term English Term
μη αληθειακότητα (η) (non) veridicality
μετακίνηση του α (η) a movement
μη α-δέσμευση (η) (αναφορική δέσμευση σε θέση μη ορίσματος), αναφορική δέσμευση σε μη οργανική θέση (η) a-bar binding
μη Α-μετακίνηση (η) A-bar-movement
μετάπτωση (η) ablaut
μεταφωνία (η) ablaut
μετάπτωση (η) Abstufung
μετάπτωση (η) Abtönung
μέθοδος της αποδεκτής λέξης (η) acceptable word method
μονάδα προσπέλασης (η) access unit