ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

2236 results
Greek Term English Term
αληθειακή συναρτησιμότητα truth-functionality
αληθοέπεια  truth-functionality
αναλογία τύπου και δείγματος/εκτύπου type/token ratio
αναλογία τύπου και δείγματος (ΑΤΔ) /(η) αναλογία τύπου και εκτύπου (η) type/token ratio (TTR)
άτονος -η, -ο unaccented
αναιτιατική (η) unaccusative
αναιτιακός,-ή,-ό unaccusative
Αναιτιατική (η), Αναιτιατικός-ή-ό unaccusative
αναιτιατικό ρήμα unaccusative verb
ασύνδετος–η,-ο unassociated